Επισκεφτείτε τα μαθήματα που προσφέρονται από την μονάδα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κρήτης

Η ΜΟ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης αποτελεί μία διακριτή δομή μέσα στα πλαίσια λειτουργίας της ενιαίας Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) του Ιδρύματος. Έχει ως αντικειμενική επιδίωξη την εμπέδωση και καθιέρωση πνεύματος καινοτόμου επιχειρηματικότητας στους φοιτητές και πτυχιούχους του Τ.Ε.Ι. Κρήτης με απώτερο στόχο την ενίσχυση των προοπτικών απασχόλησης και σταδιοδρομίας τους, είτε ως επιχειρηματίες είτε ως στελέχη, σε καινοτόμες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, καθιερώνεται η προτυποποίηση των ακόλουθων διαδικασιών της λειτουργίας της:
(α)   Μεταφορά της γνώσης των ώριμων αποτελεσμάτων της τεχνολογικής έρευνας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης στους φοιτητές και πτυχιούχους του,
(β)   Εκπαίδευση των φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης σε γνωστικά αντικείμενα καινοτόμου επιχειρηματικής δραστηριότητας,
(γ)   Εκπόνηση καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων και δημιουργία εικονικών καινοτόμων επιχειρήσεων από τους φοιτητές του ΤΕΙ Κρήτης.