Το αντικείμενο της μονάδας εξειδικεύεται στις ακόλουθες δραστηριότητες:

(1)  Οργάνωση και Λειτουργία της ΜO.Κ.Ε.

ü Ανάπτυξη υποδομής, οργάνωση και λειτουργία της MO.K.E.

ü Προμήθειες εξοπλισμού, λογισμικού, έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού.

ü Σύνταξη ετήσιων σχεδίων δράσης.

 

(2) Ανάπτυξη, Σχεδιασμός και Διδασκαλία Μαθημάτων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

üΣχεδιασμός και διδασκαλία μαθημάτων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας(θεωρητικών, μεικτών, εργαστηριακών).

ü Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού.

ü Θεσμοθέτηση συμβούλων εκπαιδευτών.

ü Αξιολόγηση της ΜO.Κ.Ε.

(3) Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτυακού Τόπου και Πληροφοριακού Συστήματος της ΜO.Κ.Ε.

ü Ανάπτυξη και λειτουργία δικτυακού τόπου.

ü Ανάπτυξη και λειτουργία πληροφοριακού συστήματος της ΜO.Κ.Ε. και ένταξη του στο πληροφοριακό σύστημα της Δ.Α.ΣΤΑ. του ΤΕΙ Κρήτης.

(4)  Οργάνωση και Υλοποίηση Άλλων Μορφών Εκπαίδευσης

üΣχεδιασμός και υλοποίηση «ανοιχτών» σεμιναρίων με θεματολογία την καινοτομία και επιχειρηματικότητα.

ü Επισκέψεις σε παραγωγικούς φορείς.

ü Μελέτες περιπτώσεων (case studies).

ü Εικονικές πλατφόρμες.

ü Συμβουλευτική καθοδήγηση (mentoring).

(5)  Παρακολούθηση Φοιτητών

ü Ανάπτυξη μηχανισμού παρακολούθησης φοιτητών.

(6)  Σύστημα Συνεχούς Αξιολόγησης της Λειτουργίας της Μονάδας

ü Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος συνεχούς αξιολόγησης της μονάδας.

(7)  Δημοσιότητα

ü Σχεδιασμός και υλοποίηση πλάνου δημοσιότητας.

(8)  Εκπόνηση Μελέτης/Έρευνας

ü Εκπόνηση Μελέτης/Έρευνας για τη προσφορά–ζήτηση καινοτόμων επιχειρηματικών εφαρμογών σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.